چرا بازتاب ؟

ارزیابی مستمر و ارتقای سطح کیفی خدمات رفاهی کارکنان و نظارت موثر بر عملکرد پیمانکاران ارائه دهنده خدمات یکی از دغدغه های مدیران است. همه ساله سازمانها هزینه قابل توجهی را صرف ارائه خدمات رفاهی متنوع به کارکنان خود می کنند اما در عمل کارکنان عموما از خدمات دریافتی رضایت کاملی ندارند .

بازتاب از طریق ایجاد ساز و کاری جهت ارزیابی و بازخورد موثر، بستر لازم را جهت ارزیابی و نظارت موثر و به موقع بر عملکرد پیمانکاران خدماتی محیا کرده و زمینه ارتقای سطح کیفی خدمات و بهبود عملکرد آنها را فراهم می کند.

ویدئو معرفی سامانه :

بازتاب : سامانه ارزیابی و بازخورد موثر

Previous
Next

معرفی ماژول ارزیابی خدمات و نظرسنجی:

ارزیابی مستمر و ارتقای سطح کیفی خدمات رفاهی کارکنان و نظارت موثر بر عملکرد پیمانکاران ارائه دهنده خدمات یکی از دغدغه های مدیران است. همه ساله سازمانها هزینه قابل توجهی را صرف ارائه خدمات رفاهی متنوع به کارکنان خود می کنند اما در عمل کارکنان عموما از خدمات دریافتی رضایت کاملی ندارند .

بازتاب از طریق ایجاد ساز و کاری جهت ارزیابی و بازخورد موثر، بستر لازم را جهت ارزیابی و نظارت موثر و به موقع بر عملکرد پیمانکاران خدمات محیا کرده و زمینه ارتقای سطح کیفی خدمات و بهبود عملکرد آنها را فراهم می کند.

در بازتاب سازمانها می توانند خدمات رفاهی و پرسش نامه های ارزیابی هر خدمت را جداگانه تعریغ کنند و از طریق این سامانه هر یک از کارکنان به صورت هوشمند به واحدهای اختصاصی دریافت کننده خدمات خود (نظیر رستوران، نقلیه، محل اقامت، سالن ورزشی، امور مسافرت، خدمات  عمومی و …) ارجاع شده و می توانند سطح کیفی خدمات دریافتی را در لحظه ارزیابی کنند که خود می تواند زمینه ساز ارتقای کیفی خدمات منابع انسانی و همچنین ارتقای سطح انگیزه کارکنان باشد.

علاوه بر ارزیابی خدمات رفاهی، این سامانه قابلیت تعریف و انجام نظرسنجی های دیگر حوزه منایع انسانی نظیر سنجش رضایتمندی شغلی و … را نیز دارا است و از طریق داشبوردهای مدیریتی، گزارش های متنوعی را جهت تصمیم سازی در اختیار مدیران قرار می دهد.

سایر ماژول های سامانه بازتاب

از بازخورد تا بهبود با بازتاب ...

ماژول ارزیابی عملکرد وثبت وقایع حساس

تعریف شایستگی و اهم وظایف کاری کارکنان

ارزیابی شایستگی و وظایف توسط مافوق

ثبت وقایع حساس عملکردی در طی دوره

ماژول قدردانی از کارکنان

 

قدردانی از کارکنان در سطوح مختلف و متناسب با نتایج عملکردی

ارائه کارت طلایی

 

ماژول مدیریت مزایا

تعریف سبد مزایا برای کارکنان

ارائه مزایا به کارکنان (با حق انتخاب)

ارزیابی مزایا توسط کارکنان

ماژول کارانه و پاداش

امکان تخصیص پاداش های مستمر (کارانه) و پاداش موردی متناسب با نتایج عملکردی کارکنان