theme

نرم افزارهای مدیریتی

در محیط چالشي امروز نکته حياتي براي مديران، توانايي تصميم گيري سريع بر پايه اطلاعات جامع و صحيح مي باشد. براي رسيدن به چنين هدفي، تعداد زيادي از شرکتها به پياده سازي سيستم داشبورد مديريت (Dashboard Management System) روي آورده‌اند.

 داشبورد يک ابزار مديريتي است براي نمايش اطلاعات عملكردي در سازمان ها، براي اشخاصي که به اين اطلاعات نياز دارند به فرمتي که بيننده آن به سرعت بتواند ميزان کارايي و عملكرد سيستم را تشخيص داده و آنرا مديريت نمايد. داشبورد راه حلي است جامع براي کليه سازمان ها و شرکت ها  به منظور نظارت بر تحقق استراتژی ها، عملکرد توليد محصول و خدمات، كيفيت، عملکرد منابع انسانی، فروش، بازار و ...
در همین راستا شرکت تعالی گستر از طریق مشاوره، طراحی و ایجاد داشبوردهای مدیریتی زمینه را جهت راهبری هر چه بهتر سازمان ها مهیا می کند. راهکارهای ما در این حوزه عبارتند ازنرم¬افزارهای:

•    داشبورد سنجش رضایت ذی نفعان (شامل مشتریان، کارکنان، تأمین کنندگان، سهامداران و جامعه)
•    داشبورد پایش تحقق اهداف
•    داشبورد کارت امتیازی متوازن (BSC) 
•    داشبورد مدیریت منابع انسانی
•    داشبورد مدیریت مالی
•    داشبورد مدیریت فروش
•    داشبورد مدیریت نت (نگهداری و تعمیرات)
•    داشبورد مدیریت سفارشات کالا و مواد
•    داشبورد ارزیابی عملکرد کارکنان