theme

طراحی و توسعه نرم افزار

_طراحی نرم افزار داشبورد مدیریت
_داشبورد پایش اهداف سازمان 
_داشبورد پایش اقدامات استراتژیک 
_داشبورد سنجش رضایتمندی ذینفعان (مشتریان ، کارکنان ، تامین کنندگان  و مسئولین جامعه)

_داشبورد ارزیابی عملکرد کارکنان

_دانلود کاتالوگ نرم افزار رهنما