theme

حوزه مدیریت و بهبود فرآیندی

_استقرار نظام مدیریت فرآیند
_شناسایی، مدل‌سازی و بهبود فرآیندهای سازمان
_تعریف شاخص های فرآیند به منظور اندازه‌گیری و بهبود عملکرد
_مهندسی مجدد فرآیندها